Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem https://wiedzawkuchni.pl/sklep/ (dalej zwany „Sklepem”) oraz warunki dokonywania zakupów.
 2. Sklep prowadzony jest przez Wiedza w kuchni – Izabela Begiedza w ramach działalności nierejestrowanej.
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.

§ 2 Zakres usług

 1. Sklep umożliwia Klientom zakup i pobieranie ebooków dostępnych w jego ofercie.
 2. Wszystkie ebooki oferowane w Sklepie są chronione prawem autorskim. Klient nie ma prawa do rozpowszechniania, kopiowania ani udostępniania ebooków osobom trzecim.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty ebooków oraz cenników w dowolnym momencie.

§ 3 Zamówienia i płatności

 1. Zamówienia na ebooki można składać za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z dostępnymi na stronie instrukcjami.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie pełnych i poprawnych danych osobowych, w tym adresu e-mail, na który będą przesyłane ebooki.
 3. W celu dokonania płatności za zamówienie, Klient ma do wyboru dostępne w Sklepie metody płatności. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia oraz instrukcje dotyczące płatności.
 4. Ebooki są udostępniane do pobrania po potwierdzeniu otrzymania płatności.
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z pobraniem ebooków, Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu po adresem e-mail izabela@wiedzawkuchni.pl w celu uzyskania pomocy.

§ 4 Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do reklamacji ebooków w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z opisem.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną, podając szczegółowy opis problemu oraz załączając dowód zakupu.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep może zaoferować Klientowi wymianę wadliwego ebooka na inny lub zwrot pełnej kwoty zapłaconej za zakup.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu ebooka w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli nie został on pobrany ani otwarty.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep dostępne są w Polityce Prywatności.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Sklepu jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej Sklepu i może zostać zapisany i wydrukowany przez Klienta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym z zakupem ebooków, rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne według prawa polskiego.

 Wiedza w kuchni
Izabela Begiedza
Działalność nierejestrowana

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu formą e-mail na adres: izabela@wiedzawkuchni.pl.